ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Κανονισμός

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Κανονισμός

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 13.12.2014 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)

     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
  Σύμφωνα με τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ καθορίζονται τα ακόλουθα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ:
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  Α.Ε.Ι  ή Τ.Ε.Ι.
  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (εσωτερικού ή εξωτερικού).
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό).
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
     1. Toν Σεπτέμβριο κάθε έτους καταρτίζεται ο Οικονομικός Προϋπολογισμός του Ιδρύματος, ο οποίος περιλαμβάνει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  του επομένου έτους. Εν συνεχεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το είδος,  ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών για το κάθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού) και αμέσως μετά προκηρύσσονται τα αντίστοιχα Προγράμματα  Υποτροφιών.
     2. Εντός του μηνός Οκτωβρίου, η Γραμματεία του Ιδρύματος δίνει στη δημοσιότητα την προκήρυξη  για τη χορήγηση των Υποτροφιών. Ειδικότερα, περίληψη της  προκήρυξης αυτής  δημοσιεύεται 45 τουλάχιστον  ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής των υποτρόφων, δύο φορές σε δύο τοπικές εφημερίδες, κατά προτίμηση ημερήσιες, που εκδίδονται στον τόπο όπου βρίσκεται η  έδρα του Ιδρύματος, σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες της Αθήνας και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr).
     3. Εντός των μηνών  Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου κατατίθενται στην Γραμματεία του  Ιδρύματος οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που κατά την κατάθεση της αιτήσεως υφίσταται κώλυμα για την υποβολή κάποιου από τα προβλεπόμενα έγγραφα,  γίνεται δεκτή η σχετική αίτηση αλλά πρέπει να συμπληρωθεί το συντομότερο δυνατό ο σχετικός φάκελος. Εάν ο υποψήφιος δεν συμπληρώσει το φάκελο εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από  τη Γραμματεία,  εκπίπτει από την υποψηφιότητα, η δε αίτησή του θεωρείται  ότι  ουδέποτε υποβλήθηκε. 
     4. Η Γραμματεία του Ιδρύματος ενημερώνει τους υποψηφίους σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χορηγεί  έντυπα, και παραλαμβάνει τις αιτήσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και μετά απ' αυτή την ημερομηνία καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
 3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
  Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αιτήσεως θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
  1. Ευρυτανική καταγωγή (από πατέρα ή μητέρα) ή να κατοικούν ήδη στην Ευρυτανία επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη
  2. Επίδοση στα μαθήματα τουλάχιστον «λίαν καλώς».
  3. Να μη διαθέτουν προσωπικά ή οικογενειακά εισοδήματα επαρκή για τις σπουδές τους. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Ιδρύματος, το οποίο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να χορηγήσει μερική υποτροφία, ή μόνο τον τιμητικό τίτλο του υποτρόφου, χωρίς καταβολή χρημάτων.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τη χορήγηση της υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας στον διαγωνισμό.
 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Οι υποψήφιοι που δικαιούνται υποτροφία, καλούνται να υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, τα παρακάτω δικαιολογητικά για να νομιμοποιηθεί η αίτηση υποψηφιότητάς τους :
  1. Ειδική έντυπη αίτηση
  2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
  3. Πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί την καταγωγή του υποψηφίου.
  4. Αντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος υποψηφίου υποτρόφου
  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του περασμένου έτους, για το προσωπικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, του ιδίου (αν υπάρχει) και των γονέων ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  6. α) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει.

                      β) Ενδεικτικό πρόγραμμα Σπουδών ( Βεβαίωση της οικείας σχολής )

                  γ)Για το Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Πρόγραμμα αντίγραφο του Πτυχίου ή πιστοποιητικό του ΑΕΙ ή ΤΕΙ που θα αναγράφει το βαθμό του πτυχίου.

                 δ)Σε περίπτωση αίτησης για διδακτορικό προκαταρκτικό δίπλωμα (Μaster, DEA, κλπ) απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εγγραφή στο τρέχον ή στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής και θετικά στοιχεία αλληλογραφίας με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή.

                ε)Δύο συστατικές επιστολές για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τους υποψηφίους διδάκτορες.

            vii.       Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι είναι (ή δεν είναι) δικαιούχος    άλλης υποτροφίας και, σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, να  αναφερθεί το ύψος της υποτροφίας.

               viii.      Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

            ix.         Κάθε άλλο στοιχείο που έπειτα από απόφαση του Δ.Σ θα περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.

 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

  Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει σύμφωνα με την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων μεταξύ των περισσοτέρων υποψηφίων.

  Για την τελική επιλογή των υποτρόφων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί έγκαιρα γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικούς επιστήμονες στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων υποτροφιών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η επιτροπή θα εισηγείται προς το Δ.Σ, αφού εξετάσει τους φακέλους των υποψηφίων. Το Δ.Σ του Ιδρύματος, συνεκτιμώντας τα προσόντα των υποψηφίων και την εισήγηση της επιτροπής προχωρεί στην έκδοση απόφασης. Το πρακτικό της εκλογής των υποτρόφων γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης.

  Προκειμένου περί υποτροφιών Προπτυχιακού Επιπέδου παρέχεται προτεραιότητα σε υποψηφίους που αποφοίτησαν από τα Λύκεια της Ευρυτανίας.

 6. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Η υποτροφία χορηγείται μετά από την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος και του υποτρόφου.
 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Με την απόφαση του Δ.Σ με την οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες ορίζεται και η διάρκεια των υποτροφιών και αφορούν πάντοτε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Το Ίδρυμα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει την υποτροφία που χορήγησε, αν κρίνει ότι τα υποβαλλόμενα από τον υπότροφο στοιχεία ή από τις πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτό, ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή ότι η συμπεριφορά του είναι ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 33
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑ 33
  ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 8
  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΡΙΑ 6
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ 10
  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ OIΚOΓENEIEΣ ΜΟΡΙΑ 5
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑ 5

  Αναλυτικός υπολογισμός μορίων
 10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

   

   

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  ΜΟΡΙΑ                 

  25            

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                               

  ΜΟΡΙΑ

  40

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  ΜΟΡΙΑ

  10

  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  ΜΟΡΙΑ

  5

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  ΜΟΡΙΑ

  20

 

Ενημερωτική Ανακοίνωση

Ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά τη συνεδρίαση της 03/02/2018, η αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων και το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσίευσε και ανάρτησε ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2017-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 08.02.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμόν 169/3-2-2018 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και ...