ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Γενικά

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Γενικά

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 13.12.2014 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα πλαίσια των κοινωφελών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Γαζή Τριανταφυλλόπουλου, περιλαμβάνεται η οργάνωση, προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών σε διακρινόμενους Ευρυτάνες σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών της εκπαίδευσής τους ( άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού του Ιδρύματος), λαμβανομένων υπόψη όσων ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

Ανατρέχοντας στους σκοπούς του Ιδρύματος επιδιώκεται η συνδρομή του στην προσπάθεια για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και προκοπή των νέων της Ευρυτανίας που για διάφορους λόγους δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικές δυνατότητες για την εκπαίδευσή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 ( παράγραφος 3, περ. στ΄) του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις υποτροφίες, προσδιορίζει τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων και επιλέγει τους υποτρόφους. Περαιτέρω, στο άρθρο 10 παρ. 6, προβλέπεται ότι το Δ.Σ έχει αρμοδιότητα για την εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού, όπου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις υποτροφίες ή άλλα θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος.

Κατόπιν αυτού εκπονείται εσωτερικός κανονισμός για την οργάνωση- προκήρυξη και χορήγηση υποτροφιών.

 


Κανονισμός υποτροφιών
Αναλυτικός υπολογισμός μορίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές ...

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος γνωστοποιεί ότι: 1)    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/29641/7-3-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, ...