ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Τρίτη 13/10/2015

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για τουλάχιστον μια πενταετία. Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής:

  1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Θα χορηγηθούν τέσσερις ( 4 ) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

  1. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ

Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε υποψηφίους που έκαναν έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής μετά την 01.09.2014.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία ( 3 ) αντίτυπα, θα υποβάλλονται από 1-11-2015 μέχρι 31-12-2015 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00'π.μ έως 13.00'μ·μ·ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Κανονισμός Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας διατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX), 210-3604143, FAX: 210-3614338, κινητό : 6977744907, email: idryma.gazi@gmail.com.

Καρπενήσι, 26 Σεπτεμβρίου 2015.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

    Κατεβάστε την αίτηση για προπτυχιακό

 

Κατεβάστε την αίτηση για μεταπτυχιακό

 

Κατεβάστε την αίτηση για διδακτορικό

 

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...