ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › 6 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου για το έτος 2014-2015

6 Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλόπουλου για το έτος 2014-2015

Δευτέρα 1/12/2014

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για τουλάχιστον μια πενταετία. Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής:

  1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

    Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

  2. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ

    Θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

  3. Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής

    Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε υποψηφίους που έκαναν έναρξη  εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής μετά την 01.09.2013.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  συνοδευόμενες  από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία (3) αντίτυπα, θα υποβάλλονται από 1-11-2014 μέχρι 31-12-2014 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00π.μ έως 13.00μ.μ. ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση.  Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.  Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και  αιτήσεις υποψηφιότητας από την παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 - 24766 (και FAX), 210-3604143, FAX: 210-3614338, κινητό : 6977744907, email: idryma.gazi@gmail.com

 

Καρπενήσι 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...