ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

Τρίτη 16/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 204/13-02-2021 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Μετά την πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων και την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν, η απόφαση του Συμβουλίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος και οι οριστικοί πίνακες υποτρόφων θα ισχύσουν από την έγκρισή τους. Οι πίνακες που αφορούν τα προγράμματα υποτροφιών, δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και έχουν ως εξής:

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Παπαροϊδάμη Βασιλική

2. Παππά Βασιλική

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Βλάχου Σπυριδούλα
  2. Καρδαμπίκης Γεώργιος

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Παπαζέκου Μαρία
  2. Γεωργάκης Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ., εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στο site του Ιδρύματος, στα γραφεία του και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου, δηλαδή από 16/02/2021 έως και 25/02/2021.
  2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος: οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι) και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

 

Καρπενήσι, 15.02.2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/22-01-2023 πράξη  του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...

Τρίτη 24/1/2023

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για ...

Τρίτη 18/10/2022