ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δευτέρα 2/11/2020

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κάθε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα υποτροφιών τρέχοντος έτους πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Ενημέρωση - Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου που εδρεύει στο Καρπενήσι, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 2, τηλ. 22370-24771, email: idrymagazi@gmail.com, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του «Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», καθώς και του ν. 4624/2019, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση και την παρούσα δήλωση, για τα εξής:

 Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην συνημμένη αίτηση προς το Ίδρυμα, όπως και αυτά που το Ίδρυμα τυχόν έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποτρόφων.

 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ: Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της από ……… αίτησης του υποψηφίου στο πλαίσιο της από 25.09.2020 προκήρυξης του Ιδρύματος. Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μετά τη πάροδο των οποίων θα καταστρέφονται.

Γνωρίζω το δικαίωμα πρόσβασής μου στα παραπάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή.

Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός μου για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων ή την εναντίωσή μου στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

 

Ημερομηνία ………………..

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Υπογραφή ……………………….…………….. Ονοματεπώνυμο ………………………………

 

Η δήλωση συγκατάθεσης υποβάλλεται απαραιτήτως ως παράρτημα κάθε αίτησης συμμετοχής.

Η δήλωση συγκατάθεσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δήλωση συγκατάθεσης GDPR


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/22-01-2023 πράξη  του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...

Τρίτη 24/1/2023

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για ...

Τρίτη 18/10/2022