ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΥποτροφίες › Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Μοριοδότηση

Κανονισμός για την Οργάνωση - Προκήρυξη και Παροχή υποτροφιών › Μοριοδότηση

σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτερικού (όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 13.12.2014 απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  Ως εισόδημα θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τα φορολογητέα εισοδήματα, αφού αφαιρεθεί ποσό πέντε χιλιάδων ( 5.000) ευρώ για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων και δεν φιλοξενούνται σε εστίες ή ιδρύματα. Όταν σπουδάζουν δύο αδέλφια σε ξεχωριστές πόλεις αφαιρούνται δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ κ.ο.κ.
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 33
   Γίνεται κατανομή των 33 μορίων αναλόγως του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίστηκε παραπάνω.
   Εισόδημα εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ευρώ και άνω υπολογίζεται με (0) μηδέν μόρια.
   Για κάθε χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος υπολογίζεται μείωση των μορίων κατά 0,50.
   Δηλαδή: Αριθμός Μορίων = 33 - 0,50 Χ εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ = ...
 2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  Ως βαθμολογία θεωρείται αυτή που προκύπτει από τον βαθμό του έτους (Μ.Ο. των δύο εξαμήνων) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
  Συντελεστής βαρύτητας
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,80 όλες οι Σχολές των Τ.Ε.Ι
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,90 Σχολές Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικές Σχολές (Δημοτικής εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών)
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1,00 Πολυτεχνικές, Ιατρικές και Νομικές Σχολές
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 0,95 όλες οι Σχολές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες
  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ μέγιστος αριθμός μορίων 33
  1. Κάθε μονάδα βαθμολογίας πάνω από 6,5 που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό αντιστοιχεί σε 9,4286 μόρια.

   Αριθμός Μορίων = (βαθμολογία - 6,5) Χ 9,4286 = ...

 3. ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
  Όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων η Λυκειακών Τάξεων του Νομού Ευρυτανίας παίρνουν έξι (6) μόρια και σε αυτά προστίθενται άλλα δύο (2) μόρια με βάση τον βαθμό απολυτηρίου. Δύο (2) μόρια αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο βαθμό, μηδέν (0) στο μικρότερο και γίνεται αναλογική κατανομή στους ενδιάμεσους βαθμούς.                                                                                                                    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 8
 4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  Αξιολογούνται έως δύο ξένες γλώσσες με τα μόρια της κατηγορίας αυτής.
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 6

   Τα μόρια υπολογίζονται με βάση το επίπεδο κατοχής της γλώσσας.

   επίπεδο C2 3 μόρια
   επίπεδο C1 2 μόρια
   επίπεδο B2 1 μόριο
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  Ο μέγιστος αριθμός των μορίων για κοινωνικούς λόγους μπορεί να φτάσει μέχρι 10. Όσες κατηγορίες κοινωνικών κριτηρίων δεν έχουν συμπεριληφθεί θα συνεκτιμηθούν από τα μέλη του Ιδρύματος με μέρος των μορίων που μπορούν να αξιολογήσουν.
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 10
   Πολυμελείς οικογένειες* μόρια 2 μόρια για κάθε παιδί μετά το δεύτερο
   Αναπηρία του Ιδίου του υποψηφίου μόρια 2
   Αναπηρία μελών οικογένειας μόρια 2 Χ αριθμό αναπήρων
   Άλλα αδέλφια που σπουδάζουν μόρια 3 X αριθμό αδελφών που σπουδάζουν
   Ορφάνια από ένα γονέα μόρια 3
   * Ο αριθμός των τέκνων για τα οποία υπολογίζονται μόρια ισχύει αν αυτά είναι ανήλικα ή σπουδάζουν.
 6. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  Τα μόρια αυτά δίνονται για τις οικογένειες που ζουν στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ και οι γονείς ασχολούνται κατ' επάγγελμα με την γεωργία, την κτηνοτροφία και τις υλοτομικές εργασίες.                                                                                                                                                                            ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 5
 7. ΜΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  Τα μέλη του ιδρύματος, συνεκτιμώντας την συνολική παρουσία του υποψηφίου υποτρόφου (συστατικές επιστολές, χορήγηση υποτροφίας από άλλο φορέα, πρόοδο σπουδών, κοινωνική προσφορά, δραστηριότητες) μπορούν να τον μοριοδοτήσουν με μέχρι 5 μόρια.                                                                                                                                                                  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ: μέγιστος αριθμός μορίων 5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Ο παραπάνω περιγραφόμενος υπολογισμός μορίων δεν αφορά υποψηφίους υποτρόφους οι οποίοι έλαβαν για το ίδιο χρονικό διάστημα των σπουδών τους υποτροφία από άλλο φορέα εκτός του Ιδρύματος Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου, εφόσον η υποτροφία που έλαβαν είναι ίση ή μεγαλύτερη από την χορηγούμενη από το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Ο υπολογισμός μορίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται όπως και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα, διαφοροποιημένος ως προς την κατανομή των μορίων.·  

Ενημερωτική Ανακοίνωση

Ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά τη συνεδρίαση της 03/02/2018, η αξιολόγηση των υποψηφίων υποτρόφων και το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσίευσε και ανάρτησε ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2017-2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 08.02.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμόν 169/3-2-2018 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και ...